Algemene voorwaarden

 

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, Charis Edenhofer, eigenaar van Charis Edenhofer We are One Consciousness Training & Healing Company.
Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel de klant, kandidaat, deelnemer of cliënt genoemd.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen/te wijzigen.

Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Betaling
Voor alle diensten geldt dat deze voorafgaand dienen te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL ten name van Charis Edenhofer, Nijmegen. De opdrachtgever ontvangt daarvoor voorafgaand aan de training of coaching een factuur. (Voor annulering zie Terugtrekking en restitutie). Wanneer betaling heeft plaatsgevonden, kan met een activiteit gestart worden.

Terugtrekking en restitutie
Wanneer opdrachtgever zich (online) heeft aangemeld, staat hij/zij aangemeld voor de activiteit van zijn/haar keuze. Terugtrekking voor een activiteit moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij Charis Edenhofer. Je hebt het recht om binnen zeven werkdagen na aanmelding je aanmelding weer in te trekken. Voor gemaakte afspraken geldt het volgende:

  • Voor afspraken die binnen een individueel traject of programma vallen, geldt dat door cliënt tot 48 uur van tevoren kosteloos een nieuwe afspraak kan worden gemaakt. Bij afzegging binnen 48 uur, kan geen aanspraak gedaan worden op de afspraak.
  • Voor een online cursus geldt er binnen veertien dagen een volledige resitutie kan worden aangevraagd indien dit schriftelijk aan Charis Edenhofer wordt doorgegeven (niet goed, geld terug). Daarna geldt dat er geen restitutie meer plaatsvindt.
  • Voor een training/workshop/lezing/spreekavond of ander event vindt er geen restitutie plaats bij terugtrekking of verhindering. Wel mag het ticket doorgegeven worden aan kennissen of vrienden.

 

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant, kandidaat is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens opdrachtnemer geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op de opdrachtnemer rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens Uitvoering van de overeenkomst).

Aansprakelijkheid online programma’s
Charis draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Charis te verrichten werkzaamheden of leveringen of een evenredig deel daarvan.
Charis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde. Charis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software.
Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of soft ware zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
Opdrachtgever is gehouden Charis schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Charis instellen inzake van schade ontstaan door of met het geleverde. Charis verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden e.d. vertrouwelijk te behandelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen, doch aanvaardt geen enkele aanspraklijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk, e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt. Bekijk  hiervoor ook de privacy statement. Adviezen worden door Charis naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

Auteursrechten
De uitgereikte stukken, inclusief audio- en video materialieën zoals mp3s, teksten, thuisopdrachten, adviezen, oefeningen, cursusmaterialen etc. zijn eigendom van Charis Edenhofer. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cliënt/deelnemer en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Tevredenheid
Charis Edenhofer streeft continu naar de best mogelijke kwaliteit. Wie klachten of suggesties heeft over een programma of de organisatie eromheen, kan per e-mail of brief kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Charis Edenhofer is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Website
Charis Edenhofer besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Informatie vermeld op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. Desondanks kan het gebeuren dat de aangeboden informatie op de site niet (meer) actueel is. Tarieven en veranderingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Charis Edenhofer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Aan de informatie op deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van Charis Edenhofer anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.